Vijon ndeshkimi i debitoreve te ujit, Armo debitori me i madh.

117

Vijojne kontrollet dhe nderprerjet e ujit te pijshem nga abonentet ne Fier. Sipas Drejtorise se Deges se Shitjes ne Ujesjellesin Fier ,vetem ne kete muaj jane kryer mbi 90 prerje te ujit tek abonente familjar dhe privat ne fshat dhe qytet.Aksioni ne fjale kerkon te reduktoj paligjshemerine por edhe te reduktoj debitoret. Prerjet e ne fjale shoqerohet me gjoba ne rast te rilidhjes se ujit nga abonentet .Deri tani numerohen ne total 6000 mije debitore te ujit
Debitoret me te medhenj jane Armo me 2,2 mln euro dhe 200 mije euro institucionet , ndersa dhe 3,8 mln euro jane debi te abonenteve familjare dhe bizneset. Debitoret perbejne rreth ,20 % te numrit total te abonenteve (35 mije e 500 abonente ka i gjithe Fieri dhe rrethinat) per te cilet do te ndiqen e gjithe procedura ligjore per te detyruar te paguajne debine. Momentalisht ka nisur plotesimi dhe me pas dergimi i 50 dosje te abonenteve debitore ne prokurorin Fier . Jane lidhur vetem ne nje muaj 150 aktmarrveshje shlyerje detyrimiKontrata te reja 136