Ndertimi i Parkut Qendror te qytetit te Fierit

390

Investitori: Bashkia Fier
Burimi i Financimit: Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve
Sipërmarrësi: Shoqëria AGBES CONSTRUKSION shpk
Objekti: Ndërtimi i parkut qëndror të qytetit, rehabilitimi i rrugës Xoxi Andoni dhe hapësirat rreth saj.
Fondi limit: 246, 1466, 882 Lekë
Afati i punimeve: 6 muaj