Drejtoria e Tatimeve fton Biznesin e Vogel Fier per asistence dhe...

Drejtoria e Tatimeve fton Biznesin e Vogel Fier per asistence dhe keshillime per perfshirjen ne skemen e TVSH-se

213

Drejtoria e Pergjithshm

Informacion i  Drejtorise Rajonale te Tatimeve per biznesin e vogel në Qarkun Fier mbi trajnimet, takimet edukuese, këshilluese që janë zhvilluar nga DRT Fier me bizneset që u përfshinë në skemën e TVSH-s në datën 1 Prill 2018.

    Në zbatim të Ligjit të TVSH-s nr 2014 dt.24.07.2014Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, neni 117Objekti i regjistrimit të bizneseve të vogla”, si dhe në zbatim të VKM-s 953 datë 29.12.2014 neni 11, pika 1 (ndryshuar me VKM nr.652 dt.10.11.2017)”Përcaktimi i kufirit minimal të regjistrimit të tatimit mbi vlerën e shtuar”, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, pas publikimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në faqen e çdo tatimpaguesi të cilët e kanë plotësuar kushtin ligjor të përfshirjes në këtë skemë duke përmbushur qarkullimin vjetor për vitin 2017 në kufijtë 2 milion deri në 5 milion lekë të reja në bazë të vetdeklarimit nga ana e tatimpaguesit, ka ndërmarrë masat edukuese, këshilluese për këta tatimpagues.

Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, në Drejtorinë e Shërbimit të Tatimpaguesve, ka vendosur Këndin e Asistencës së Biznesit të Vogël për çdo konsulencë ligjore, informim, këshillim, edukim për mënyrën e procedimit në këtëskemë  të re.

Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, përkatësisht Drejtori Rajonal, Drejtori dhe punonjës të Drejtorisë sëShërbimit të Tatimpaguesve, nga muaji Mars e në vazhdim, kanë komunikuar nga afër me biznesin për t’ju përcjellëinformacionin e duhur duke zhvilluar vizita në terren nëvendbiznes si dhe me ekonomistët si përfaqësues të tyre ligjorë-financiarë, për të ofruar gjithë asistencën e nevojshme mënyrë saktë dhe drejtë për gjitha detyrimet dhe drejtat ligjore tyre me përfshirjen skemën e re.

Informacioni që u ofrohet subjekteve konsiston në:

1- Informacion mbi zbatimin e Urdhëresës nr.2945 dt.12.02.2018, bazuar Ligjin nr.107/2017 –Për disashtesa dhe ndryshime ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbivlerën e shtuar Republikën e Shqipërisë ndryshuar, VKM nr.953 dt.29.12.2014 Këshillit MinistravePërDispozitat Zbatuese ligjit nr.92/2014, “Për tatimin mbiVlerën e Shtuar RSH”, i ndryshuar, neni 11, duke filluarnga data 1 Prill 2018 gjithë tatimpaguesit e biznesit vogël me një qarkullim vjetor nga 2 milion lekë deri 5 milion lekë, cilat u përfshinë skemën e TVSH-.
2- Dorëzimi i inventarit(listën e mallrave stok) sipas formatit dërguar nga DPT-ja, e cila një kopje duhet dorëzohet DRT, dhe njëkohësisht ngarkohet e-Filing tek rubrikaÇështjet e mia”, brenda datës 30 Prill 2018.Ky inventarduhet jetë i jystifikuar me fatura tatimore blerjes me TVSH dhe i blerë jo parë se 12 periudha tatimore(1 Prill2017 deri më 31 Mar 2018).
3- bëjnë ndryshimin e shkallës tatimore shkallën 20%dhe përdorin rregullisht pajisjen fiskale te klienti final.
4- pajisen me blloqe faturave tatimore, pranëDrejtorisë Rajonale Tatimore Fier, për rastet kur:

do kryejnë transaksione me vlerë mbi 40,000 lekë

dhe/ose nën këtë vlerë kur e kërkon blerësi

për transanksionet me tatimpagues të tjerë

5- regjistrojnë mënyrë kronologjike faturat e shitjesdhe blerjes, me format elektronik, librat mujorë shitjes dhe blerjes. Afati i parë i këtij deklarimi është data 10 Korrik 2018, për periudhat tatimore: PrillMaj-Qershor 2018.
6- dorëzojnë deklaratën e TVSH-, bazuar dhënat e librave shitjes dhe blerjes, e cila përpilohet me bazëmujore dhe dorëzohet elektronikisht brenda datës 14 muajit pasardhës tremujorit përkatës. Afati i parë ideklarimit të TVSH-s është data 14 Korrik 2018, përperiudhat: PrillMajQershor  2018.
7- Respektimi i afateve ligjore për deklarimin dhe pagesat afat detyrimeve tatimore.
8- Administrata Tatimore DRT Fier i fton bizneset marrin pjesë trajnimet po zhvillohen DrejtorinëRajonale Tatimore Fier, lidhur me përfshirjen e biznesit vogël skemën e TVSH –.

 

Trajnime janë zhvilluar qytetin e Fierit dhe qytetin e Lushnjës.

Takime në vendbiznes janë zhvilluar në Bashkinë e Fierit, nëBashkinë Lushnjë dhe Bashkinë Mallakastër.

takimet e trajnimit përdoren materialet e trajnimit dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.Në takimeme biznesin janë shpërndarë fletëpalosje dërguara nga DPTme informacion për biznesin e vogël për përfshirjen skemën e TVSH-, dhe fletëpalosje për marrje informacioni Qendrën e Shërbimit Tatimpaguesit DRT Fier.

Këndi i Asistencës Biznesit vogël këshillon mesatarisht ditë 15 deri 30 tatimpagues.

 Do vazhdohet me takimet bizneset e vogla janëpërfshirë skemën e TVSH-s nga Drejtoria Rajonale TatimoreFier, për forcuar dhe rritur besimin ligjor tatimpaguesit procedurat e reja vazhdimësinë e aktivitetit.